Tallinna mõõk

Vehklemisklubi ametlik koduleht

Mõõga struktuur

Vehklemisklubi Tallinna Mõõk on asutatud 8. septembril 1991. aastal Tallinnas ning on asutamisest alates olnud mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud vehklemisspordi harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele Eestis.

Vehklemisklubi  Tallinna Mõõk ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja vehklemisega tegelevaid või vehklemise arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, klubi põhikirjast ning Eesti Spordi Hartast.

Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekus võivad osaleda kõik klubi liikmed.

Klubil on juhatus, mis seda juhib ja juhatab ning juhatus määrab ametisse tegevjuhi.

Klubi sportlastele parima ettevalmistuse tagamiseks vastavalt iga sportlase eesmärkidele, töötavad klubis nii palgalised treenerid kui ka vabatahtlikena tegutsevad treenerid.

Vehklemisega tegelevad Tallinna Mõõgas nii alles kooliteed alustanud noored kui ka juba veteranide klassi kuuluvad sportlased, nii harrastustasemel sportijad kui ka tipptasemel vehklemisega tegelevad sportlased.